ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS achroma.LT pirkimo / gražinimo taisyklės

  1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – UAB „Meno ritmas“, į. k. 302924194, adresas Kalvarijų g. 270-6,Vilnius,LT-08339, Lietuvos Respublika .


1.2. achroma.lt – elektroninė parduotuvė, internetiniu adresu https://www.achroma.lt .
1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai achroma.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose achroma.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
1.6. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės achroma.lt paslaugų teikimo sąlygos.
1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi achroma.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
1.8. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje achroma.lt: marškinėliai, džemperiai, bodžiai, kojinės, kepuraitės, raktų pakabukai, lipdukai, su dizainerių kurtais užrašais.

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu achroma.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus achroma.lt. Su galiojančia Taisyklių versija Pirkėjai turi galimybę susipažinti achroma.lt svetainėje, taip pat yra kiekvieną kartą supažindinami Prekių pirkimo metu.
2.3. Pirkti prekes achroma.lt turi teisę visi asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1.3 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.4 punktas). Pirkėjai, patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jie turi teisę pirkti prekes achroma.lt, t.y. atitinka Taisyklėse nurodytą Pirkėjo sąvoką.
2.4. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „Susipažinau su elektroninės parduotuvės achroma.lt prekių pardavimo taisyklėmis ir SU JOMIS SUTINKU“. Su šiame Taisyklių punkte nurodytu teiginiu Pirkėjas turi galimybę sutikti arba nesutikti pirkdamas elektroninėje parduotuvėje achroma.lt.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

  1. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje achroma.lt gali visi neregistruoti ir registruoti vartotojai.
3.2. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje achroma.lt parduotuvėje išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius.

  1. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje achroma.lt šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  1. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti achroma.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
5.2. Kai Pirkėjas pasirenka numatytą apmokėjimo ar numatytą pristatymo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.
5.3. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes viename UAB „Meno ritmas“, valdomų prekybos vietų, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje prekybos vietoje per Taisyklėse nurodytus terminus.
6.2. Elektroninės parduotuvės achroma.lt Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir UAB „UAB „Meno ritmas““,  Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos achroma.lt numatytos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu ,vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

  1. PREKIŲ KAINOS, ATSISKAITYMO UŽ PREKES TERMINAI IR TVARKA

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje achroma.lt nurodomos eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
8.3.1. elektronine bankininkyste.

  1. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS


9.1. Už pristatymą Lietuvoje, prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu taikomas 2,50 Eur mokestis, pasirinkus prekių pristatymą į nurodytą paštomatą – 2,50 Eur.
9.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.
9.3. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo, išskyrus, kai susiklosto Taisyklių 6.4 punkte numatytos aplinkybės – tokiu atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
9.4. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
9.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.
9.7. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 11.11 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
9.13. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.
9.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping