Gerbiami UAB „Meno ritmas“ Klientai, informuojame, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR). Kadangi UAB „Meno ritmas“ tvarko Jūsų asmens duomenis, norime Jums pateikti visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. 

Asmens duomenų valdytojas.

UAB „Meno ritmas“, į. k. 302924194, adresas Kalvarijų g. 270-6,Vilnius,LT-08339, Lietuvos Respublika

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos.

Asmeninė ir kontaktinė informacija; mobilaus telefono numeriai; el. pašto adresai; adresas; pašto kodas; banko sąskaitos informacija; prisijungimo prie paskyros duomenys; slapukų („cookies“) renkama informacija apie naršymą internetinėje svetainėje https://www.achroma.lt; patalpų vaizdo stebėjimo duomenys.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant tinkamai įgyvendinti UAB „Meno ritmas“ pareigas, tinkamai suteikiant Klientui paslaugas bei pateikiant prekes; užtikrinti kitų įstatymų nustatytų teisinių prievolių vykdymą (pavyzdžiui, mokestinių); užtikrinti UAB „ Meno ritmas“ teisėtus interesus, t. y. UAB „ Meno ritmas“ darbuotojų ir klientų asmens ir turto, nuosavybės, kitų teisėtų interesų apsaugą. Kitais tikslais (pavyzdžiui, rinkodaros, statistikos) UAB „Meno ritmas“ Klientų duomenis tvarko tik turėdamas išankstinį Kliento sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo.  

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi esant šiems teisiniams pagrindams: 

  • duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (GDPR 6 str. 1 d. (a) p.);
  • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (GDPR 6 str. 1 d. (b) p.);
  • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (GDPR 6 str. 1 d. (c) p.);
  • tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (GDPR 6 str. 1 d. (f) p.).

UAB „Meno ritmas“ tvarko asmens duomenis GDPR 6 str. 1 d. (f) p. nurodytu teisiniu pagrindu tik tada, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti UAB „Meno ritmas“ turtą, komercines paslaptis ir kitus teisėtus interesus, taip pat ir UAB „Meno ritmas“ darbuotojų ir klientų asmens ir turto apsaugą. 

Asmens duomenų gavėjai.

UAB „Meno ritmas“ gali pateikti Klientų asmens duomenis Lietuvos Respublikos valdžios ir teisėsaugos institucijoms, įstaigoms, organizacijoms; bankams; kitiems subjektams, turintys Lietuvos respublikos įstatymų ar kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytą teisę susipažinti su asmens duomenimis. UAB „Meno ritmas“ Klientų asmens duomenis taip pat gali perduoti buhalterijos ir apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams, IT paslaugas teikiantiems subjektams ir  kitiems paslaugų teikėjams, tačiau tik esant esminei būtinybei.  T. y. kai neperdavus asmens duomenų šiems subjektams, UAB „Meno ritmas“ negalėtų tinkamai įvykdyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, sutarčių ir kitų susitarimų nuostatų, arba negalėtų būti užtikrinami teisėti UAB „Meno ritmas“ interesai. Tik tuo atveju, jei buhalterijos ir apskaitos paslaugas teikiantys subjektai įsipareigoja laikytis konfidencialumo, o perduotus asmens duomenis tvarkyti pagal UAB „Meno ritmas“ instrukcijas, lokalinių aktų ir Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

Klientų asmens duomenys į trečiąsias šalis neperduodami. 

Asmens duomenų saugojimo terminas.

            Įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytais laikotarpiais, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą ir duomenų pobūdį. UAB „Meno ritmas“ įsipareigoja užtikrinti, jog Klientų asmens duomenys būtų saugomi atsižvelgiant į saugojimo trukmės apribojimo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo bei kitus BDAR 5 str. nurodytus principus. 

Asmens duomenų pateikimo privalomumas.

Kai kurių asmens duomenų pateikimas yra privalomas pagal įstatymų reikalavimus, kai kurių duomenų – sąlygotas sutartinių reikalavimų, ir kai kurių duomenų – reikalavimų, būtinų sutarties sudarymui. 

Klientui nepateikus asmens duomenų, kurie yra būtini UAB „Meno ritmas“ pareigų, tinkamai suteikiant Klientui paslaugas bei pateikiant prekes, vykdymui, UAB „Meno ritmas“ gali tapti neįmanoma įvykdyti šias pareigas. 

Informuojame, jog jūs turite teisę susipažinti su apie jus surinktais asmens duomenimis (BDAR 15 str.), teisę reikalauti, jog būtų ištaisyti su jumis susiję asmens duomenys (BDAR 16 str.), teisę reikalauti ištrinti duomenis (BDAR 17 str.), teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.), teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (BDAR 21 str.) ir teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.). 

Atsižvelgiant į BDAR 77 straipsnį, turite taip pat teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping